TROŠKOVNICI
Procjenom troškova uštedite novac na izgradnji
Temelji Vaše budućnosti. Suradnjom s vrhunskim stručnjacima Vašu viziju pretvaramo u stvarnost.
Procjena troškova u graditeljstvu prvenstveno služi kako bi se definirali resursi potrebni za realizaciju investicijskog projekta. U resurse ubrajamo radnu snagu, materijal, mehanizaciju te novac. Kvalitetna procjena troškova je neophodan ulazni podatak za donošenje većine važnih odluka tokom realizacije projekta kao što su : ocjena opravdanosti, definiranje obujma i kvalitete posla, izbor izvođača, nabavka materijala, izvođenje dodatnih radova i drugo. Troškovnik je predložak po kojem se daje ponuda za radove, odnosno dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl.
Unaprijed zadanom tehnologijom gradnje, vrstom materijala, odnosno opisima svake radnje sa količinom koju će biti potrebno izvesti – troškovnik čuva vaš projekt od iznenađenja, čuva vaš budžet od iznenađenja. Kvalitetno izrađen troškovnik temelj je uspješnog odnosa između izvođača i investitora. Paušalne ponude raznih instant poduzeća (bez troškovnika) mogu donijeti isključivo i samo štetu, ili samom izvođaču ili Investitoru.
TROŠKOVNIK JE PREDRAČUN ZA RADOVE U GRADITELJSTVU  I SREDSTVO ZA UGOVARANJE RADOVA.
Troškovnik može služiti kao predračun odnosno sredstvo za ugovaranje radova između sudionika u projektu (Investitor, Izvođač, Nadzor..). TAKAV PREDRAČUN JOŠ ZOVEMO “UGOVORNI TROŠKOVNIK”, koji je sastavni dio obavezne tehničke dokumentacije gradilišta.

UGOVORNI TROŠKOVNIK može “nastati” temeljem:
  • “Projektantskog troškovnika” (Projektant u sklopu svoj projekta izrađuje i troškovnik) – Po svojoj važnosti takav troškovnik možemo smatrati dijelom projektne dokumentacije iako zakonski ne spada u sastavni dio projekta. Isti je sastavni dio obvezne dokumentacije na gradilištu sukladno Zakonu. Troškovnik sačinjen temeljem izrađene projektne dokumentacije također može služiti kao  predračun i sredstvo za ugovaranje radova između sudionika u projektu (Investitor, Izvođač, Nadzor..). I u tom slučaju stvarno izvedene količine dokazuju se građevnom knjigom jer količine iz troškovnika u naravi mogu odstupati, a stvarno izvedene količine za naplatu izvršenih usluga potrebno je dokazati sukladno pravilima struke – sistemom građevinske knjige i dokaznice mjera.
  • “Ponudbenog troškovnika” (Izvođač radova sam izrađuje troškovnik temeljem vlastitog zapažanja u sklopu svoje ponude) – Ukoliko Investitor ne posjeduje prazan troškovnik radova (bez ispunjenih jediničnih cijena) na osnovu kojega Izvođač daje svoju ponudu na način da upisuje svoje ponudbene jedinične cijene unutar stavaka, tada Izvođač radova može sam izraditi troškovnik radova zajedno sa ponudom. Izvođač radova svoju ponudu koja sadrži “ponudbeni troškovnik” može izraditi temeljem:
  • uvida u vaš projekat novog stanja, izrade opisa svih radnji, normiranjem stavki i izračuna potrebnih količina,  te provesti nekoliko dana za računalom.
  • temeljem izlazaka na teren, kada je potreban saslušati Vaše želje i potrebe, napraviti izmjeru svih prostorija i elemenata koji su predmet adaptacije, sanacije ili rekonstrukcije,  izračunati količine svih potrebnih radnji, te opet provesti nekoliko dana za računalom dok se sve evidentira u preglednu tablicu.
Izrađujemo i Troškovnik izvedenih radova za naplatu., on služi za naplatu izvedenih radova kao prilog računu ili situaciji koja se predaje naručitelju odnosno investitoru. Nastaje iz bazičnog “Ugovornog troškovnika” a izmjene se odnose na ažuriranje stvarno izvedenih “više ili manje” količina, te eventualnim dodavanjem izvedenih radova koji nisu ugovoreni (vantroškovnički rad).
U taj troškovnik upisuju se točne količine dobivene izračunima iz građevinske knjige, sastoji od ugovorenih radova temeljem ugovornog troškovnika (oni koji su izvedeni i nalaze se u troškovniku ponude) te vantroškovničkih radova (radovi koji su izvedeni, a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude), ako ih je bilo.
Sljedeća usluga
Energetski pregledi i certificiranje zgrada