PROJEKTIRANJE
Ostvarivanje projekta od konceptualizacije do izgradnje
Temelji Vaše budućnosti. Suradnjom s vrhunskim stručnjacima Vašu viziju pretvaramo u stvarnost.

Idejno rješenje – Proces oblikovanja ideje odnosno konceptualizacije ideje. Najprije se izvodi istraživanje lokacijske informacije pomoću koje se dobiva uvid u zemljište, pravne i zakonite informacije zatim se izvodi idejno rješenje u 3D modelu u više verzija. Po odabiru konačne verzije izrađuje se opis i grafički prikaz građevine  koji daje osnovna oblikovno-funkcionalna rješenja i tehnička rješenja i određuje smještaj građevine na parceli.  

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sudjeluju u projektiranju, kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru (idejno-tehničko rješenje), prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru i određuju osnovna polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva za građevinu. 

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Sastavni dio glavnog projekta je i snimak postojećeg stanja bez kojeg se ne može izvršiti rekonstrukcija. Ukoliko se radi o rušenju objekta, potrebno je izraditi projekt uklanjanja građevine kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine i stvari koje se nalaze u građevini. Ovisno o vrsti građevine koja se planira graditi, izrađuju se svi potrebni projekti i elaborati a koji su neophodni za izdavanje građevinske dozvole.

Izvedbeni projekt je projekt kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom i mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt se izrađuje samo za građenje građevina 1. skupine (građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja) i ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Sljedeća usluga
Našim znanjem ste sigurni od svih okolnosti