STRUČNI NADZOR
Uz naš stručni nadzor budite sigurni u kvalitetu izvedbe
Temelji Vaše budućnosti. Suradnjom s vrhunskim stručnjacima Vašu viziju pretvaramo u stvarnost.
Stručni nadzor građenja je skup radnji kojima se utvrđuje usklađenost izvođenja građevinskih i drugih radova sa građevinskom dozvolom, glavnim projektom, izvedbenim projektom, Zakonom o gradnji, vezanim zakonskim propisima te pravilima struke. To znači da je svrha stručnog nadzora da utvrdi da li izvođač obavlja pojedine radove sukladno ugovoru o građenju, prema dobivenim projektima i građevinskoj dozvoli te u okviru zakonskih propisa. Nadzorni inženjer provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

Zakonske obveze nadzornog inženjera su:

 • nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
 • utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
 • utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
 • odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
 • bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
 • sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Dodatne usluge koje može obavljati nadzorni inženjer:

 • Provjeru količina evidentiranih u građevinskoj knjizi te ovjera privremenih situacija izvođača ili jednostavnije – provjera obračuna izvedenih radova
 • Izrada izvješća o tijeku radova, kvaliteti izvedenih radova, poštivanju vremenskih rokova izvođenja itd.
 • Davanje mišljenja na dodatna potraživanja izvođača (dodatni radovi, povećanje ugovorenih cijena) te odobravanje istih
 • Stručna pomoć investitoru kod odabira pojedinih materijala, instalacija, opreme itd.
 • Stručna pomoć investitoru oko razjašnjavanja pitanja i nejasnoća oko izvođenja radova
 • Sastavljanje ugovora o građenju između investitora i izvođača
 • Ostale usluge
Bitna razlika između zakonskih i ugovornih obveza nadzornog inženjera jest što se nadzorni inženjer mora pridržavati obveza koje se određene Zakonom, a ugovorne obveze obavlja samo ako su iste navedene u ugovoru o stručnom nadzoru. Stoga je bitno ugovoriti dodatne usluge, ukoliko investitor smatra da su mu potrebne, a o tome naravno uvelike ovisi i definiranje cijene stručnog nadzora.
Nadzorni inženjer mora na gradilište dolaziti dovoljno često odnosno u trajanju da se osigura izvođenje radova sukladno građevinskoj dozvoli, glavnom projektu i zakonskoj regulativi. Drugim riječima, nadzorni inženjer mora procijeniti učestalost odnosno dovoljan broj dolazaka na gradilište, a da se osigura ugovorena kvaliteta radova.
Stručni nadzor je tu da investitor bude siguran u to da će se izvođenje izvesti prema projektu i projektiranim zahtjevima.
Sljedeća usluga
Ostvarivanje projekta od konceptualizacije do izgradnje